Placeholder image
 
 
Card image cap
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด

ในปี พ.ศ.2519 กระทรวงการคลังได้ยกเลิกการหักเงินสะสม ของข้าราชการกองบิน 4 มีการจ่ายคืนเงินสะสมกลับคืน การยกเลิกหักเงินสะสมอาจทำให้ข้าราชการขาดความมั่นคง ทางการเงินในอนาคต เมื่อต้องลาออก หรือเกษียณอายุราชการ ทำให้ ข้าราชการกลุ่มหนึ่ง นำโดย นาวาอากาศโท ล่ำ วงษ์เพ็ชร์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกสวัสดิการกองบิน 4 ขณะนั้นจึงร่วมเสนอแนวคิดนี้ ต่อ นาวาอากาศเอกพิศิษฐ์ ศรีกาฬสิน ผบ.บน.4 ขณะนั้น เพื่อขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

โดยได้รับการจดทะเบียนเมื่อ 7 มิถุนายน พ.ศ.2520