Placeholder image
 
 
                                             การให้บริการ
1.ทุนเรือนหุ้น
  - หักผ่านบัญชีเงินเดือน
  - เดินส่งเอง(ผู้เกษียณและไม่มีหนี้)
  -อัตราค่าหุ้น
       เงินได้รายเดือนไม่เกิน 10,000 บาท   ถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ 300 บาท
       เงินได้รายเดือน 10,000 ถึง 20,000 บาท   ถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ 500 บาท
       เงินได้รายเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป   ถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ 700 บาท
       ทั้งนี้สามารถถือหุ้นสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน
  2. เงินรับฝาก มี 2 ประเภท
     2.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี   ***รับฝากเป็นรายเดือนผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิก
    2.2 เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
 3. เงินให้สมาชิกกู้ มี 3 ประเภท
    3.1 เงินกู้ฉุกเฉิน
       วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท  ผ่อนชำระ 6 เดือน
    3.2 เงินกู้สามัญ
       วงเงินกู้สูงสุด 2,000,000 บาท   ผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด
       ทั้งนี้หากกู้เกิน 1,500,000 บาท   ต้องมีวัตถุประสงค์แห่งการกู้ดังนี้
       1. เพื่อชำระหนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดี
       2. เพื่อชำระหนี้ระหว่างการไกล่เกลี่ย
       3. เพื่อชำระหนี้ระหว่างถูกฟ้องล้มละลาย
       4. เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินภายนอก และรวมหนี้
 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.00 ต่อปี
    3.3 เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50 ต่อปี
 
 

Copyright ? 2020 All Right Reserved.

           สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด 305 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

Tel. 083-6293621