Placeholder image
 
 
                                             การให้บริการ
1.ทุนเรือนหุ้น
  - หักผ่านบัญชีเงินเดือน
  - เดินส่งเอง(ผู้เกษียณและไม่มีหนี้)
  -อัตราค่าหุ้น
       เงินได้รายเดือนไม่เกิน 10,000 บาท   ถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ 300 บาท
       เงินได้รายเดือน 10,000 ถึง 20,000 บาท   ถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ 500 บาท
       เงินได้รายเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป   ถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ 700 บาท
       ทั้งนี้สามารถถือหุ้นสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน
  2. เงินรับฝาก มี 2 ประเภท
     2.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี   ***รับฝากเป็นรายเดือนผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิก
    2.2 เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
 3. เงินให้สมาชิกกู้ มี 2 ประเภท
    3.1 เงินกู้ฉุกเฉิน
       วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท  ผ่อนชำระ 6 เดือน
    3.2 เงินกู้สามัญ
       วงเงินกู้สูงสุด 2,000,000 บาท   ผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด
       ทั้งนี้หากกู้เกิน 1,500,000 บาท   ต้องมีวัตถุประสงค์แห่งการกู้ดังนี้
       1. เพื่อชำระหนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดี
       2. เพื่อชำระหนี้ระหว่างการไกล่เกลี่ย
       3. เพื่อชำระหนี้ระหว่างถูกฟ้องล้มละลาย
       4. เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินภายนอก และรวมหนี้
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 6.00 ต่อปี
 
 

Copyright ? 2020 All Right Reserved.

           สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด 305 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

Tel. 083-6293621