Placeholder image

 

คณะกรรมการเงินกู้ประจำปี 2564

Card image cap
Card image cap
Card image cap

 

      ก่อนการประชุมพิจารณาเงินกู้เป็นรายบุคคล คณะกรรมการเงินกู้จะชี้แจงและทำความเข้าใจกับสมาชิกถึงเหตุผล และความจำเป็นในการกลั่นกรอง และพิจารณาในการให้เงินกู้แก่สมาชิก ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะอีกครั้งในการประชุมประจำเดือน

Card image cap
Card image cap
Card image cap

Copyright ? 2020 All Right Reserved.

           สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด 305 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

Tel. 083-6293621