Placeholder image
 
 
 
ทุนการศึกษากองบิน 4 ประจำปี 2563
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษากองบิน 4 จากบัญชีเงินทุนสาธารณประโยชน์ และทุนบำเหน็จตัวแทนประกันชีวิต สำหรับในปีบัญชี 2564 สหกรณ์จัดให้มีทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ซึ่่งเป็นปีแรกที่สหกรณ์จะแจกทุนในนามของสหกรณ์