Placeholder image
 
 
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ในปีนี้สหกรณ์ได้รับเกียรติบัตรให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี น.ท.อาดูล พานรอง ผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตร