Placeholder image
 
Card image cap
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด

จดทะเบียนก่อตั้งสหกรณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2520

ดูประวัติ..
 
 
Card image cap

        ++ สหกรณ์จะจัดส่งรายการสอบทานทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก และหนี้สินสมาชิก เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้ตรวจสอบรายการต่างๆว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วส่งเอกสารคืนสหกรณ์ทั้งฉบับครับ

        ++ สมาชิกสามารถขอรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และทุนเรือนหุ้น(Statement) ได้ที่สหกรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


Card image cap
 
Card image cap

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

อ่านต่อ...
 
Card image cap

คณะกรรมการเงินกู้ และการพิจารณา

อ่านต่อ...
 
Card image cap

ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์

อ่านต่อ....
 
Card image cap

กิจกรรมทอดกฐินประจำปี

อ่านต่อ...
 
Card image cap

สหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

อ่านต่อ...
 
Card image cap

ประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย

อ่านต่อ...
 
Card image cap

ประชุมสร้างความเข้าใจ ด้านการบัญชี

อ่านต่อ....
 
Card image cap

ทุนการศึกษากองบิน 4 ประจำปี 2563

อ่านต่อ
 
Placeholder image                     
Card image cap
 
 
Card image cap
 
Card image cap
 
Card image cap
 
 
Card image cap
 
 

Copyright ? 2020 All Right Reserved.

           สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด 305 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

Tel. 083-6293621